Asiakaskartoituksen tuloksia ja yhteistä kehittämistä

TwitterLinkedInFacebookWhatsapp

Toteutimme ulkopuolisen asiantuntijayrityksen kanssa asiakaskokemuskartoituksen kesän ja alkusyksyn aikana. Kartoitusta varten haastateltiin henkilökohtaisesti 65 nimettyä erilaisten organisaatioiden hankinnoista vastaavaa päättäjää. Lisäksi haastatteluja täydennettiin lähettämällä kaikille asiakkaiden sitoumuksiin liittyville yhteyshenkilöille verkkokysely. Kysely avattiin myös verkkosivustolle jokaisen saataville ja vastattavaksi.

Liki kaikkien vastanneiden kommentit Kuntahankinnoista yhtiönä olivat positiivisia. Kuntahankintoja kuvataan yhteistyökumppanina, luotettavana, kuntia palvelevana ja julkisten hankintojen asiantuntijana.

Palvelun vahvuuksiksi vastaajat mainitsivat varsinaisen ydinpalvelun - kilpailuttamisen, ja sitä kautta säästön organisaation omiin resursseihin. Lisäksi pinnalle nousivat asiantuntemus sekä palvelualttius ja -nopeus.

Yksittäiset negatiivissävytteiset kommentit liittyivät kokemukseen siitä, että yhtiö on etäinen.

Kuntahankintojen asiakasuskollisuutta tutkittiin kyselyssä NPS-mittarilla. Saatua tulosta, NPS 54, voidaan pitää erittäin hyvänä, ja se osoittaa asiakaskunnassa vahvaa lojaalisuutta.

Liki kaikki vastaajat olivat kiinnostuneita kuulemaan lisää tulevista uusista palveluista. Myös kiinnostus osallistua tulevan yhtiön kehitystyöhön on suuri esimerkiksi erilaisten palvelujen pilottiasiakkuutena. Vastauksien perusteella voidaan myös todeta, että uuden yhtiön roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana ja tuottavuuden edistäjänä ei kyseenalaisteta.

Palveluja kehitettäessä vastaajat toivoivat vuoropuhelua ja aktiivista yhteydenpitoa, joustavuutta sekä alueellisuutta. 

Kiitämme saaduista vastauksista ja luottamuksesta.

Asiakkaat mukaan sparraamaan

Olemme jo aikaisemmin kutsuneet asiakkaat mukaan kehittämään uutta Hanselia, ja kyselyn perusteella halukuuttakin löytyy. Kuntahankintojen ja Hanselin asiakkaista koostuva sparraava asiakasfoorumi tapaa ensimmäistä kertaa yhteisen pöydän äärellä marraskuun puolessa välissä.

Tapaaminen keskittyy Hanselin palveluihin, prosesseihin sekä asiakasyhteistyöhön liittyviin teemoihin. Etsimme vastausta siihen, millainen yhteishankintayhtiön pitäisi tulevaisuudessa olla, ja miten asiakkaat parhaiten yhteistyöstä hyötyisivät. Asiakasfoorumin työn tuloksista on lupa odottaa lisätietoa ensi vuoden puolella.

Jaa sosiaalisessa mediassa