Konkurrensutsättningar

På den här sidan hittar du objekt för vilka anbudsbegäran har publicerats samt pågående och eventuellt kommande upphandlingar. Eventuella kommande upphandlingar avser objekt som är under fortsatt utredning.

Ju fler kunder som ansluter sig redan i upphandlingsfasen, desto bättre priser och förmåner får vi med i ramavtalet.

Dessutom ger förhandsanslutning kunderna den fördelen att kunden kan välja att delta vid upprättandet av anbudsbegäran och avtalsadministrationen. På det sätt kan vi ta kundernas behov och förväntningar i beaktande både vid upphandlingen och under avtalsperioden. En tredje fördel med förhandsanslutning är att kunden säkerställer sin plats som användare av ramavtalet.

Kuntahankinnat begränsar numera inköp enligt ramavtalet till på förhand angivet högsta värde. Det högsta värdet är avtalsspecifikt och fastställs redan i upphandlingsfasen och baseras på de anslutna och de intresserade kundernas inköpsvärden. Om det årliga prognostiserade högsta värdet överskrids kan vi inte längre ansluta nya kunder till ramavtalet. Anslutningen bör alltid kontrolleras vid ifrågavarande upphandling och vid behov kan du även kontakta den sakkunnige som ansvarar för upphandlingen. Alla e-postadresser till Kuntahankinnats kontaktpersoner har formatet fornamn.efternamn [at] kuntahankinnat.fi.