Vi upphandlar ramavtal för våra kunders räkning och ansvarar för avtalsadministrationen. I upphandlingarna koncentrerar vi oss på gemensamma nationella upphandlingar, vilket ger betydande prismässiga stordriftsfördelar och/eller processfördelar, och där det lokala utbudet i allmänhet är litet. 

Vi täcker upphandlingsriskerna och är på olika sätt beredda även på de ekonomiska följderna av klagomålsprocesser.

Tillgång till färdiga avtal

Vi upphandlar ramavtal som öppna anbud, vilket ger kunderna möjlighet att ansluta sig till ramavtalen under hela avtalsperioden. Genom gemensam upphandling säkerställer vi bästa möjliga stordriftsfördelar men önskar ändå att kunderna förbinder sig redan i upphandlingsfasen. Genom att förbinda sig tidigt i upphandlingsfasen har kunderna möjlighet att påverka innehållet i anbudsförfrågningarna.

Projektspecifik kompetens

Enheten för gemensam upphandling ger kunderna tillgång till just den kompetens som krävs i ett upphandlingsprojekt. Utöver företagets egen och Kommunförbundets expertis har vi även ett omfattande specialistnätverk, vilket säkerställer specialkompetens vid varje upphandling. Vi har ett nära samarbete med våra kunder under hela avtalsperioden, och kan därmed erbjuda produkter och tjänster som uppfyller deras aktuella behov.

Utöver traditionella volymupphandlingar deltar vi även vid upphandling av stora datasystem, som är avsedda för användning i hela kommunsektorn. Dessa består av bland annat elektroniska system för upphandling, patientregister, och PSOP samt kommunala nätverk. Samtliga upphandlingar sker med beaktande av kvalitet, produkternas livslängd och miljöaspekter.

Ladda upp företagspresentation »

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp