Vårt kundantal har utvecklats väl och ökat till cirka 1 300 kunder. 98 % av kommunerna utnyttjar våra ramavtal i olika utsträckning.

De kunder som redan i upphandlingsfasen anslutit sig till upphandlingen och de kunder som anmält sitt intresse för den specifikt upphandlingen, finns angivna i bilaga 1. Kuntahankinnats övriga kunder kan ansluta sig till ramavtalet under hela avtalsperioden.

Ramavtalets Kunder kan utöver kommunerna bestå av samkommuner som bildats av kommunerna, kommunala bolag, kommunens eller samkommunernas dotterbolag, där kommunerna eller samkommunerna ensam eller tillsammans med bolag som ingår i kommunkoncernen har bestämmanderätt såsom avses i 1 kap. 5 § i Bokföringslagen (1336/1997) samt yrkeshögskolor. Även organisationer som tillämpar lagen om offentlig upphandling kan vara kunder via avtal om upphandlingssamarbete, t.ex. Keva samt organisationerna inom Evangelisk-lutherska och Ortodoxa kyrkan i Finland.

Kunder kan även vara landskap som anges på sida 3 i bilagan genom medlemskap i Finlands kommunförbund, partnerskap eller avtal om upphandlingssamarbete med Kuntahankinnat samt de ifrågavarande landskapens tillfälliga förberedande organ i enlighet med lagen om införande av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård. Förslaget till Social- och hälsovårds- och landskapsreformen hittar du på adressen: http://alueuudistus.fi. Därmed kan kunder även vara landskapskommunernas affärsbolag och dotterbolag som bildats av landskapen, där landskapet har bestämmanderätt såsom avses i 1 kap. 5 § i Bokföringslagen (1336/1997) samt landskapens nationella servicecenter via medlemskap i Kommunförbundet, partnerskap i Kuntahankinnat eller avtal om upphandlingssamarbete.

Utöver det kan ramavtalets Kunder vara Finlands Kommunförbund samt koncernbolag som ägs av Kommunförbundet samt Finlands kommunstiftelse som ägs av Kommunförbundet.

Vi täcker våra kostnader via serviceavgifter. Vilka har sänkts hela tiden i linje med vår styrelse. För närvarande är avgifterna i genomsnitt 1 % i nästan alla ramavtal. Ramavtalsleverantörerna inkluderar serviceavgiften i kundpriset samt rapporterar och redovisar den till oss.

Kommunorganisationerna kan köpa produkter och tjänster som upphandlats via Kuntahankinnat utan att genomföra en egen separat upphandling. I stort sett samtliga kommuner i Finland drar nytta av våra ramavtal, i olika grad. Produkter och tjänster kan enkelt och snabbt tas i bruk genom undertecknande av en avtalsspecifik förbindelse.

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp