1. Rekisterinpitäjä

Nimi: KL-Kuntahankinnat Oy
Y-tunnus: 2159215-6
Postiosoite: Toinen linja 14, FI-00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Liisa Paltta
Postiosoite: Toinen linja 14, FI-00530 Helsinki
Puhelin: 09 7711
Sähköposti: liisa.paltta (at) kuntahankinnat.fi

3. Rekisterin nimi

KL-Kuntahankinnat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palvelun toteuttaminen
 • Asiakastapahtumien varmentaminen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointi
 • Analysointi ja tilastointi
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset 
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Kuntaliitto-konsernin muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, organisaatio, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • Eksaitin rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Arvo, ammatti, työhän liittyvät vastuualueet ja äidinkieli
 • Asiakassuhdetta koskevat yhteydenotot ja erilaisten asiakaskyselyiden vastaustiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat kiinnostustiedot
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköisillä kyselyillä, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Kuntaliitto-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä
 • Suomen Asiakastieto Oy:n yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 • Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

 • Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

 • Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.