Alkuverryttely vuonna 2007

 • FCG Finnish Consulting Group Oy kartoittaa kuntakentän mielipidettä suunnitellusta kuntien yhteishankintayksiköstä, ja tulokset ovat kannustavia.
 • Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen on merkittävässä roolissa ja alullepanijana yrityksen perustamisessa.
 • Kuntaliitto rekisteröi KL-Kuntahankinnat Oy:n joulukuussa 2007.
 • Yhtiön toimialana on toimia hankintalain tarkoittamana kuntien ja niiden omistamien yhteisöjen yhteishankintayksikkönä sekä julkisiin hankintoihin liittyvien palveluiden tarjoajana.
 • Hallitukseen nimetään puheenjohtajaksi liiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja jäseneksi lainopilliset yksikön johtaja Kari Prättälä.
 • Kuntaliiton hallitus asettaa projektin käynnistämään Kuntahankintojen toimintaa.
 • Tulevan hankintalain esitöissä (11§, hallituksen esitys) on jo mukana esimerkkimaininta Kuntaliiton omistamasta yhteishankintayksiköstä.

2008 lähtötelineistä matkaan

 • Yhtiötä perustamaan kutsutaan projektipäälliköksi yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Raili Hilakari heti vuoden alusta lukien. Hilakarin edellinen työtehtävä oli Espoon kaupungin strategisen hankinnan johtajana.
 • Yhtiön viisijäseninen hallitus järjestäytyy kesäkuussa. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja jäseniksi liiton lainopillisen yksikön johtaja Kari Prättälä, Hansel Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Tampereen seudun toimitusjohtaja Päivi Nurminen sekä Nordic Source yhteishankintaosuuskunnan toimitusjohtaja Jouni Malmivaara.
 • Kesän kynnyksellä yhtiön hallitus hyväksyy liiketoimintasuunnitelman, jonka laatimista oli tukenut Helsingin kauppakorkeakoulu.
 • Samaan aikaan valmistellaan myös yhtiön toiminnan muut raamit kuntoon.
 • Henkilökunnan rekrytointi aloitetaan ja alkusyksystä palkataan neljä työntekijää: hankintajohtaja, ICT-hankintapäällikkö, hankinta-analyytikko ja assistentti. Kaikki uudet työntekijät tulivat yritysmaailmasta.
 • Toimipaikka asettuu luontevasti Kuntatalolle, jossa yhtiö edelleen toimii ja josta se hankkii kaikki sisäiset palvelut.
 • Ensimmäiset kaksi kilpailutusta - sähkö, IT-laitteet - käynnistetään joulukuussa.
 • Palvelumaksu on keskimäärin 2 % vaihdellen kohteen mukaan.
 • Projektipäällikön huolena on: Voi kun olisi kristallipallo, ja toiveena Hansel-laki, joka ohjaisi asiakkaat käyttämään Kuntahankintojen sopimuksia.
 • Asiakkaita 40, sitoumuksia 55.

2009 katse pitkälle välietappia kohti

 • Hallitus vahvistaa mission ja strategian 2015 sekä kuusi keskeistä linjausta.
 • Vahvana kansallisena yhteishankintayksikkönä Kuntahankintojen tehtäväksi muodostuu tuottaa asiakkailleen säästöjä yhdistämällä kunta-alan ostovoimaa.
 • Yhtiö vakiinnuttaa asemansa kunta-alan yhteishankintaorganisaationa, ja on edelläkävijänä vakiinnuttanut asemansa koko Suomessa ja on tunnettu osaavana ja luotettavana kumppanina. Kuntahankinnat palvelee kunta-asiakkaita joustavasti tuoden niiden hankintoihin säästöjä, tehokkuutta, innovatiivisia toimintatapoja ja vaihtoehtoja.
 • Yhtiön toiminta on kannattavaa ja riskinsietokyky hyvä. Toiminnan kehittymisen myötä palvelumaksujen alentaminen otetaan käyttöön asiakkaiden hyödyksi.
 • Yhteistyötä tehdään ja hankintatoimintaa kehitetään verkostoissa kunnallisten ja muiden hankintayksiköiden kanssa yhdessä sovittujen strategisten linjausten mukaisesti.
 • Vihreiden hankintojen ohjelma auttaa toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 • Solmitaan yhteistyösopimus Kevan kanssa joulukuussa
 • Kilpailutuskalenteriin tulee 10 uutta kohdetta.
 • Asiakkaita 105, sitoumuksia 133, ostojen arvo noin 5,5 Meur. Ostojen arvo tarkoittaa yhden kalenterivuoden aikana tehtyjä yhteenlaskettuja vuoden asiakasostoja.

2010 tiukkoja kisoja monella radalla

 • Solmitaan yhteistyösopimus Sitran KPK ICT Oy:n (Kuntien Tiera) ja FCG Oy:n kanssa.
 • Osallistutaan Valtiovarainministeriön kuntien tuottavuushankkeeseen tavoitteena luoda hankintayksiköiden välille selkeä työnjako ja rakenteet.
 • Yhteistyösopimus solmitaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon kanssa.
 • Asiakkaita 426, sitoumuksia 726, ostojen arvo noin 50 Meur.

2011 ketterä vaihde päälle

 • Yhtiö ottaa vetovastuun ja omistajuuden JulkICT-hankkeessa käynnistyneestä sähköisestä kilpailutusratkaisusta kunnnille.
 • Samaan aikaan palkataan ict-hankinta-asiantuntija. Tavoitteena on edelleen toimia kustannustehokkaasti hallitulla henkilöstömitoituksella. Yhtiössä on nyt viisi työntekijää.
 • Hallituksen jäsenmäärä laskee neljään. Anssi Pihkala ja Kari Prättälä jäävät pois ja Prättälän tilalle uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi tulee Kuntaliiton lakiyksikön johtaja Arto Sulonen.
 • Asiakkaita 605, sitoumuksia 1 446, ostojen arvo hieman yli 100 Meur.

2012 kurvista ulos sisärataa

 • Palvelumaksu on laskenut asiakkaiden hyväksi keskimäärin 1,25 %.
 • Strategiaa päivitetään ja arvioidaan yhtiön roolia kuntarakennemuutoksessa ja asiakkaiden palvelutarpeissa hakemalla uusia avauksia kilpailutuskohteiksi.
 • Sähköinen kilpailutusjärjestelmä kilpailutetaan yhteishankintana kuntakentän käyttöön.
 • Asiakkaita 738, sitoumuksia 2 274, ostojen arvo noin 169 Meur.

2013 takakaarteessa kunnosta mittaa

 • Hallitus ja koko henkilöstö osallistuvat aktiivisesti yhtiön kehitystyöhön.
 • Sähköinen kilpailutusjärjestelmä otetaan käyttöön omissa hankintaprojekteissa
 • Aloitetaan Jyväskylän kaupungin kanssa kumppanuus, jossa yhdessä suunnitellen kaupunki ulkoistaa volyymihankintojaan Kuntahankinnoille.
 • Aloitetaan uusina avauksina sote-kohteiden kilpailutuksia. Käynnistetään asumispalvelukilpailutuksina kaksi pilottikohdetta paikallisina tai alueellisin ratkaisuina sekä muun muassa terveydenhuollon tarvikekilpailutus.
 • Yhtiön pääomalainan viimeinen erä maksetaan pois.
 • Palkataan hankinta-asiantuntija sekä hankintapäällikkö uusiin pilototoitaviin sote-hankintoihin.
 • Henkilökunnan määrä on 10.
 • Asiakkaita 993, sitoumuksia 3 662, ostojen arvo noin 222 Meur.

2014 suoralla kaikki tehot irti

 • Hallitus päättää laskea palvelumaksua sopimuksissa keskimääriin 1 %:iin.
 • Vuoteen 2020 ulottuvan strategian valmistelu aloitetaan jaoteltuna kuuteen osa-alueeseen: asiakkaat, sopimukset, prosessit ja järjestelmät, vastuullisuus ja markkinointi.
 • Muuttuvan toimintaympäristön todetaan haastavan myös Kuntahankintoja muun muassa kysymyksillä, mitä tulee tapahtumaan sote-laissa ja miten se vaikuttaa kunta-organisaatioihin.
 • Osallistutaan kolmeen TEKES-rahoitteiseen ja yliopistovetoisiin Huippuostaja-hankkeeseen sekä Innokylään.
 • Päätetään palkata soteen hankinta-asiantuntija sekä loppuvuodesta lisäksi markkinointiasiantuntija ja hankinta-asiantuntija.
 • Asiakkaita 1 089, sitoumuksia 4 886, ostojen arvo 272 Meur.

2015 pitkän matkan tankkausta

 • Vuoden vaihteen jälkeen aloittaa yhtiöön palkattu lakimies. Henkilökunnan kokonaismäärä on 11.
 • Vuoden alussa siirrymme Kuntatalon remontin vuoksi väistötiloihin, jotka osoittautuivat erittäin toimiviksi.
 • Toimitusjohtajalla ei ole vieläkään kristallipalloa. Tarve asiakkaiden liittymiseen pakottavasta laista oli turhaa. On paljon helpompaa, että jokainen asiakas tulee mukaan sopimuksiin omien linjaustensa mukaan vapaaehtoisesti. Näin jää tilaa esimerkiksi asiakkaan omille elinvoimaisuuslinjauksille. 
 • Voimassa olevat strategiset tavoitelinjaukset toteutuvat hyvin.
 • Strategiaa kirkastetaan ulottumaan vuosille 2016-2020 viidessä työryhmässä: asiakkuudet, sopimukset, tietojärjestelmät ja prosessit, markkinointi, vastuullisuus.
 • Seurataan tarkasti, mitä muuttuvassa toimintaympäristössä on yhteishankintojen kannalta tapahtumassa. Yhtiön on oltava muutosvalmis ja järkevästi innovatiivinen.
 • Sote- ja itsehallintoalueet piirtyvät Suomen kartalle. Kuntahankintojen viestinä valmistelukoneistolle on, ettei mitään uusia organisaatioita hankintoihin ole järkevää perustaa vaan tukeutua olemassa oleviin rakenteisiin. Huomiota tulee kiinnittää soten hankintatoimessakin korkean tason linjauksiin, vaihtoehtoihin ja valintoihin.
 • Tapaamme suuren määrän asiakkaitamme, ja voi sanoa, että ilo oli molemminpuolista. Meidän on jalkauduttava tavalla tai toisella ja niin teimmekin muun muassa  suuntaamalla sopimustoimittajaryppään kanssa Ouluun yhteiseen asiakastilaisuuteen. Tästä tuli tapahtumatuote, Hankintavisiitti, joka uusitaan jossain päin Suomea vuonna 2016.
 • Pauliinan pykäläpysäkki käynnistyy hienosti ja virtuaaliseen keskusteluverkostoon tulee kerta kerralta enemmän keskustelijoita. Siitäkin saamme uuden tuotteen vahvistamaan palveluvalikoimaa.
 • Asiakastyytyväisyys on edelleen noin 4 asteikolla 1 - 5, vitosen ollessa paras arvosana.
 • Henkilöstön määrä jatkaa kasvuaan. Vuoden lopussa Kuntahankinnoissa työskentelee 13 asiantuntijaa. Osaamista löytyy sopivasti sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja tasa-arvokin on kohdillaan.
 • Kiihtyvässä tahdissa sopimuskanta kehittyy 60 puitesopimukseen 180 sopimustoimittajan kanssa. Tämä tarkoittaa valtavaa panostusta sopimushallintaan ja toimittajayhteistyöhön, johon kehitetään uusia toimintamalleja.
 • Toimitusjohtajan mottona vuodenvaihteessa: Tekevälle riittää töitä :)
 • Asiakkaita 1 426, sitoumuksia 5 570, ostojen arvo 340 Meur.

2016 heilauttamalla ohi

 • Sote-kilpailutuksissa tehdään uusia avauksia, esimerkiksi SIB-vaikuttavuusinvestointi, Tajua Mut -varhaisen välittämisen järjestelmä ja ODA-omahoitokonsepti.
 • Tapahtumat ja asiakkaiden henkilökohtaisten tapaamisten merkitys kasvaa entisestään. Ict-asiakaspäivä järjestetään kolmatta kertaa teemana tulevaisuus.
 • Asiakkuudenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön helpottamaan asiantuntijoiden työtä ja parantamaan asiakasviestintää.
 • Kuntaliiton talous- ja hallintojohtaja Timo Leivo aloittaa hallituksen puheenjohtajana Timo Kietäväisen siirytyessä Kevan toimitusjohtajaksi.
 • Terveydenhuollon tarvikesopimus kaatuu KHO:ssa. Viisas tilaaja sitoutuu jo kilpailutusvaiheessa tulevaan puitesopimukseen, ja näin huomattaan myös enenevissä määrin tapahtuvan.
 • Uudet toimitilat valmistuvat Kuntatalon sisällä, ja pienimuotoisia tupaantuliaisia vietetään marraskuussa.
 • Maakunnille kaavailtua uutta yhteishankintojen palvelukeskusta ei perusteta.
 • Uutta hankintalakia valmistellaan, ja pääsemme antamaan oman lausuntomme. ESPD-lomake tekee tuloaan.
 • Kaksi uutta kuntahankintalaista aloittaa työnsä hankinta-asiantuntijoina.
 • Toimitusjohtaja toteaa, että vuosi hävisi niin nopeasti kuin alkoikin.
 • Asiakkaita 1 500, sitoumuksia 6 800, ostojen arvo 400 Meur, asiakastyytyväisyys 4 asteikolla 1-5.

2017 Uutta kisakuntoa rakentamassa vauhtia hidastamatta

 • Toimintaympäristön muutokset haastavat Kuntahankintoja, mutta kutkuttavasti. Suunta on otettava ja liikkeen on oltava jatkuvaa. Arvioidaan millainen yhtiö parhaimmillaan voisi olla.
 • Kiristynyt oikeuskäytäntö konkretisoituu ilahduttavasti asiakkaiden sitoutumisessa puitesopimuksiin. Uusiin yhteishankintoihin on liityttävä mukaan ennen hankintailmoituksen julkaisua.
 • Kuntaliiton hallitus päättää maakunnille varattavasta mahdollisuudesta tulla Kuntahankintojen osakkaaksi. Yhtiö on maakuntien käytettävissä ja haluaa tukea niitä hankinnoissa.
 • Sote-maakuntalainsäädännön polveilua seurataan kiinteästi. Mitä valinnanvapaus tarkoittaa yhteishankinnan kannalta? Alkaako kilpailu suurivolyymisista vaativista hankinnoista? Syntyykö samalla kuntien hankintaorganisaatioihin osaamiskatoa?
 • Suomen Kuntasäätiö sr:lle kanavoidaan taloudellista panosta asiakaskunnan osto-osaamisen tukemiseen. Suunnittelupöydälle nostetaan oma osto-osaamisen kehittämisohjelma sekä osallistuminen valtion Julkisten ja innovatiivisten hankintojen kehittämisohjelmaan.
 • Seminaaririkas vuosi käynnistyy tammikuussa asiakkaiden ict-ajankohtaispäivällä. Kohtaamisten vuosikellovakioiksi ovat muodostuneet Talous- ja rahoitusfoorumi, Hankinta- ja logistiikka-alan neuvottelupäivät sekä Suomen Yrittäjien Kunnallisjohdon seminaari. Heinäkuinen SuomiAreena kokoaa päättäjät, hallituksen ja tiimin Satakuntaan. Syksyllä seuraa jatkoa Kuntajohtajapäivillä ja Kuntapuheenjohtajapäivillä. Kuntapäivien kiertueella esittäydytään 12 paikkakunnalla. Kaikista tapahtumista ja tapaamisista saadaan kiitettävästi ammennettavaa toiminnan kehitystyöhön.
 • Tahtoa ja uskallusta riittää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ehdotukseen tarttumiseen. Tuloksena vetovastuu asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamisesta, jonka jatkona seuraa UNA-ytimen hankinnan kilpailutuksen osallistuminen.
 • Pk-yrittäjiä osallistuminen yhteishankintoihin halutaan edelleen mahdollistaa. Julkaistun toimittajatilaston valossa tilanne on hyvä. Kuntahankinnat ei tule paikallisten yrittäjien tontille.
 • Alkutaipaleen kantava voima hankintajohtaja Harri Hartikka heittäytyy uusiin haasteisiin. Sari Luostarinen tarttuu kehitysjohtajan pestiin, Pontus Grönholm aloittaa asiakkuuspäällikkönä ja tiimiä vahvistetaan toisella hankinta-assistentilla, Susanna Hietasella. Myös hallitus saa uutta voimaa, kun Harri Hagman Satadiagista ja Aija Tuimala Etelä-Karjalan maakuntamaailmasta tulevat mukaan joukkueeseen. Yhtä monialaista ja sparraavaa hallitusta saakin hakea.
 • Toimitusjohtajan kestoteesinä: Verkottukaa – verkossa ja nokitusten – ja kasvattakaa samalla ymmärrystä rakenteista, tarpeista, mahdollisuuksista ja toimintamme vaikuttavuudesta.
 • Asiakkaita 1 300, sitoumuksia 8 500, ostojen arvo 474 Meur, asiakastyytyväisyys 4,2 asteikolla 1-5.

2018 matka jatkuu
 

Jaa sosiaalisessa mediassa
TwitterLinkedInFacebookWhatsapp